Att tänka på miljön

Ek

Den svenska vägtrafiken omfattar ungefär 90 TWh (terawattimmar) energi per år att jämföra med den totala energianvändningen på cirka 400TWh.

Sverige har kommit långt i arbetet med att minska oljeberoendet, men fortfarande används främst oljebaserad bensin och diesel i transportsektorn. Sammantaget står dessa drivmedel för cirka 90 procent av vägtrafikens energiåtgång.

Fordonsgas är ett av de drivmedel som har absolut lägst klimat- och miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel är utsläppen av koldioxid upp till 90 procent lägre med biogas och cirka 25 procent lägre med naturgas. Dessutom ger gasdrivna fordon sänkta utsläpp av kväveoxider och partiklar.

Sverige världsbäst

Fordonsgas består av biogas och/eller naturgas. Sedan år 2006 består mer än hälften av fordonsgasen av biogas. Det är en snabb utveckling. Vi är också bäst i världen på att ha så hög andel biogas i fordonsgasen. När fordonsgasen introducerades på den svenska marknaden år 1995 bestod den av enbart naturgas. Gasbranschens aktörer är överens om att öka andelen biogas i fordonsgasen och det sker ständigt en ökning av biogasinblandningen.

Se utvecklingen av sålda volymer fordonsgas.

Biogas är naturligt

Biogas bildas naturligt vid nedbrytningen av organiskt material i syrefria förhållanden. Idag produceras biogas i huvudsak av avloppsslam, gödsel, avfall från livsmedelsindustrier, restauranger och hushåll. Idag har Sverige avfall och restprodukter som kan ge biogas motsvarande drivmedel till cirka 900 000 bilar.

Produktionen av biogas ökar i takt med att fler anläggningar byggs som kan tar tillvara på det som redan produceras naturligt. Att röta organiskt material och producera drivmedel är inte enbart ett effektivt sätt att nyttja något som förr sågs som avfall, det minskar också lukten samtidigt som det medför en användbar restprodukt, biogödsel. Dessutom, genom att använda biogasen som drivmedel förhindras metan från att läcka direkt till atmosfären och påverka klimatet.

Läs mer om biogas på biogasportalen.se

 


Share |